Chính sách đổi trả

Skyline Real không phải là người bán bất động sản nên việc đổi trả sẽ được thực hiện theo chính sách thoả thuận trong hợp đồng mua bán giữa người mua và người bán.

Vì Skyline Real chỉ là trung gian, đại lý môi giới BĐS cho chủ đầu tư và người mua nên không có nghĩa vụ thực hiện việc đổi trả/ hoàn tiền cho người mua nếu có phát sinh vấn đề giữa chủ sở hữu, chủ đầu tư và người mua. Skyline Real với vai trò là trung tâm hỗ trợ, hướng dẫn người mua các thủ tục để giải quyết các vấn đề gây mâu thuẫn hoặc tranh chấp giữa hai bên. Skyline Real sẽ cung cấp thông tin của người mua hoặc người bán cho người bán hoặc người mua khi có yêu cầu hỗ trợ từ 2 bên hoặc khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hỗ trợ giải quyết vấn đề.

Nếu lỗi thuộc về người bán mà Skyline Real đã giới thiệu, tư vấn cho người mua thì Skyline Real hỗ trợ một phần trách nhiệm cho người mua, trách nhiệm này tuỳ vào thoả thuận giữa người mua và Skyline Real. Ngoài ra, Skyline Real cũng sẽ có trách nhiệm hỗ trợ người mua yêu cầu người bán (chủ đầu tư, chủ sở hữu) bồi thường thiệt hại cho người mua nếu xét thấy lỗi đó thuộc về người bán.

Skyline Real yêu cầu người bán (chủ đầu tư, chủ sở hữu) bất động sản phải cung cấp đầy đủ thông tin về chính sách đổi trả/hoàn tiền vào hợp đồng mua bán và khuyến cáo người mua nên đọc kỹ các quy định, điều lệ trong hợp đồng về các chính sách đổi trả/ hoàn tiền này trước khi quyết định mua BĐS đó trành trường hợp không thống nhất quan điểm gây mẫu thuẫn về sau.